Language

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

NOMAGO d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

Na základe podmienok článku 120 kódexu záväzkov, zákona o cestnej doprave a zákona o zmluvách o cestnej doprave Slovinskej republiky a iných uplatniteľných zákonov a iných právnych predpisov,

NOMAGO d.o.o. (ďalej len „dopravca“) uverejňuje nasledujúce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MEDZINÁRODNÝ TRANSFER CESTUJÚCICH

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1

Všeobecné obchodné podmienky pre medzinárodnú prepravu cestujúcich (ďalej len: všeobecné obchodné podmienky) definujú zmluvný vzťah medzi dopravcom, zákazníkom a cestujúcim, ako ho zakladá zmluva o preprave pre cestujúcich a batožinu s použitím motorových vozidiel v súlade s platnými predpismi Slovinskej republiky. Každý cestujúci akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a je nimi viazaný od chvíle, keď si kúpi prepravný lístok alebo prijíma zmluvu o preprave iným spôsobom, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Aby sa predišlo nejasnostiam týkajúcim sa medzinárodnej prepravy cestujúcich, tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú všetky všeobecné obchodné podmienky pre verejnú prepravu cestujúcich a batožiny na vnútroštátnych a medzinárodných trasách, ktoré sa nebudú používať, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Článok 2

Všeobecné obchodné podmienky sú verejným oznámením pre cestujúceho, zákazníka a dopravcu. Upravujú zmluvné vzťahy pri preprave súkromných osôb a batožiny, povinnosti a zodpovednosti dopravcu a zákazníkov pri objednávaní služieb a uzatváraní zmluvy o preprave podľa pravidiel platných na vnútroštátnych a medzinárodných trasách.

Článok 3

Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok musia byť zverejnené na webových stránkach a predajných miestach dopravcu predtým, ako nadobudnú účinnosť.

Článok 4

Právo na prepravu nevzniká, ak si cestujúci nezakúpi alebo inak nezíska prepravný lístok podľa podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Článok 5

Všetky práva a povinnosti dopravcu alebo zákazníka/cestujúceho, ktoré nie sú uvedené v zmluve alebo legislatíve, sa budú riadiť všeobecnými obchodnými postupmi pre osobnú dopravu.

Článok 6

Pojmy používané v týchto všeobecných obchodných podmienkach majú nasledovný význam:

 • Dopravca je stranou zmluvy, ktorá prepravuje cestujúcich a batožinu podľa zmluvy o preprave, s ktorou zákazník/cestujúci a dopravca súhlasili v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • Iným dopravcom je dopravca, ktorý nie je vydavateľom týchto všeobecných obchodných podmienok, a ktorého služby nie sú predávané, sprostredkované alebo ovplyvnené dopravcom.

 • Cestujúci je osoba, ktorá platí za prepravu a využíva prepravné služby prostredníctvom vozidla verejnej dopravy.

 • Zákazník je osoba, ktorá uzatvára zmluvu o preprave s dopravcom vo vlastnom mene alebo v mene niekoho iného.

 • Zmluva o preprave zaväzuje dopravcu k preprave zákazníka/cestujúceho na určité miesto a zaväzuje zákazníka zaplatiť dopravcovi primeraný poplatok za prepravu. Rezervácie radu a typu sedadla a akékoľvek príplatky za batožinu, sú súčasťou zmluvy o preprave. Ak sa zmluva o preprave zmení, vyžaduje sa nová rezervácia radu a typu sedadiel, ako aj nový príplatok za batožinu.

 • Poplatok za prepravu je suma, ktorú dopravca dostáva v súlade so zmluvou o preprave cestujúcich;

 • Zaregistrovaná batožina cestujúceho zahŕňa všetky veci, ktoré cestujúci odovzdá dopravcovi na prepravu v súlade so zmluvou o preprave batožiny;

 • Príručná batožina cestujúceho predstavuje položky s menším rozmerom, ktoré cestujúci môžu prepravovať vo vozidle a skladovať ich vo vhodnom priestore. Cestujúci je zodpovedný za ochranu týchto položiek.

 • Miesto odchodu je miesto, kde sa začína zmluvná preprava.

 • Miesto cieľa je miesto, kde sa zmluvná preprava končí.

 • Zľavový kód umožňuje zákazníkovi/cestujúcemu získať rôzne zľavy z rôznych dôvodov, ktoré sú definované v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Kód zľavy nebude platný viac ako (1) rok po dátume vydania. Zľavový kód možno použiť iba raz v plnom rozsahu pre jeden nákup. Zvyšnú sumu nie je možné použiť na neskoršie nákupy. Táto nemôže byť ani prevedená na iné osoby alebo zaplatená v hotovosti. Zľavový kód možno oprávnene použiť iba vtedy, ak zákazník zaplatí kúpnu cenu aspoň jedno (1) EURO.

 • Obchodný účet (nazývaný aj účet agenta alebo B2B účet) je služba pre právnické osoby, ktoré môže mať zmluvu o obchodnej spolupráci s dopravcom, ktorý spracováva objednávkový proces, platobné termíny a ďalšie výhody.

 • Prestup cestujúceho do iného vozidlo sa vykonáva, ak si cestujúci kúpi prepravný lístok, ktorý si vyžaduje, aby počas cestovania prestúpil do iného vozidla. Prestup je označený počas procesu nákupu, ako aj na prepravnom lístku.

 • Rezervácia sedadla je rezervovanie určitého sedadla, ktoré sa bude používať medzi miestom odchodu a miestom cieľa v určitom čase odchodu.

 • Sedadlo obchodnej triedy je sedadlo, ktoré si cestujúci vyberie počas procesu nákupu a rezervácie. Vyžaduje si príplatok a je umiestnené v prvých troch (3) radoch vozidla s prémiovými funkciami a väčším priestorom medzi sedadlami. Cena sedadla obchodnej triedy zahŕňa 1 kus batožiny s max. rozmermi 42 x 30 x 18 cm a max. hmotnosťou 10 kg, ako aj dve zaregistrované batožiny s max. rozmermi 80 x 50 x 30 cm a celkovou hmotnosťou max. 30 kg.

 • Sedadlo ekonomickej triedy je klasické sedadlo, ktoré si cestujúci vyberie počas procesu nákupu a rezervácie. Sedadlo sa priradí automaticky alebo cestujúci zaplatí príplatok a sedadlo si vyberie. Cena sedadla ekonomickej triedy zahŕňa dva kusy batožiny, jeden kus príručnej batožiny s max. rozmermi 42 x 30 x 18 cm a max. hmotnosťou 10 kg, ako aj jednu zaregistrovanú batožinu s max. rozmermi 80 x 50 x 30 cm a max. hmotnosťou 30 kg.

 • Sedadlo rodinnej triedy je sedadlo, ktoré si cestujúci vyberie počas procesu nákupu a rezervácie a je umiestnené v zadnej časti autobusu a má malý stôl medzi sedadlami. Cena sedadla rodinnej triedy zahŕňa dva kusy batožiny, jeden kus príručnej batožiny s max. rozmermi 42 x 30 x 18 cm a max. hmotnosťou 10 kg, ako aj jednu zaregistrovanú batožinu s max. rozmermi 80 x 50 x 30 cm a max. hmotnosťou 30 kg.

 • Nariadenie č. 181/2011 Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich počas autobusovej prepravy a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“), definuje práva cestujúcich v krajinách EÚ, v ktorých predpokladaná dĺžka prepravy je najmenej 250 km.

2. PREPRAVA CESTUJÚCICH

2.1. ZMLUVA O PREPRAVE

Článok 7

Zmluva o preprave cestujúcich zaväzuje dopravcu bezpečne dopraviť cestujúceho z miesta odchodu do miesta cieľa, vo vhodnom vozidle s vhodným počtom sedadiel a vhodnými hygienickými podmienkami, ktoré sú bežné pre cestnú osobnú dopravu.

Cestujúci je povinný uhradiť dohodnutý poplatok za prepravu. Ak cestujúci odmietne zaplatiť poplatok za prepravu, nesmie nastúpiť do vozidla alebo musí vozidlo opustiť na prvej zastávke.

Článok 8

Dopravca a cestujúci alebo dopravca a zákazník pristupujú k zmluve o preprave cestujúcich. Uzatvorením zmluvy so zákazníkom je dopravca povinný ponúknuť cestujúcemu prepravu, ktorá je definovaná zákazníkom podľa podmienok v zmluve, ako aj týchto obchodných podmienok.

Článok 9

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, but more than 48 hours before the transfer begins, the customer is refunded 90% of the transfer fee while the other 10% is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, from 48 to 24 hours before the transfer begins, the customer is refunded 50 % of the transfer fee while the other 50 % is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

If the customer cancels the transfer agreement after it is concluded, but less than 24 hours before the transfer begins, the customer receives 20 % of the transfer fee while the remaining 80 % is considered a cancellation fee for the termination of the contract.

Dopravca vydá potvrdenie o zaplatení poplatku za zrušenie, ak si to zákazník po zrušení zmluvy o preprave vyžaduje.

Článok 10

Dopravca je povinný prepravovať cestujúceho podľa uverejneného časového harmonogramu s použitím vhodnej kvality vozidla pre daný typ a trvanie prepravy. Dopravca priraďuje číslo sedadla vo vozidle cestujúcemu. Dopravca je povinný uviesť určenú polohu v určenom vozidle alebo prepravu v určenom vozidle len vtedy, ak je to výslovne uvedené v zmluve o preprave.

Dopravca môže posunúť časový harmonogram o 3 hodiny najskôr 30 dní pred začiatkom prepravy. V tomto prípade môže zákazník alebo cestujúci zrušiť zmluvu o preprave a požiadať o 100 % refundáciu poplatku za prepravu alebo zľavový kupón na sumu platby za prepravu najskôr 20 dní pred dátumom prepravy.

Vodič môže zastaviť len na autobusových staniciach alebo autobusových termináloch, ktoré sú uvedené v časovom harmonograme.

Vodič si vyhradzuje právo zastaviť autobus, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti.

Článok 11

Cestujúci musí dodržiavať všetky opodstatnené bezpečnostné pokyny vodiča. Ak cestujúci nedodržiava takéto pokyny, môže byť požiadaný o vystúpenie z vozidla bez práva žiadať o vrátenie poplatku za prepravu. V takýchto prípadoch dopravca a vodič nie sú zodpovední za žiadne škody, ktoré cestujúcemu vzniknú.

Vodič by nemal umožňovať nástup a mal by vylúčiť cestujúcich z prepravy v týchto prípadoch:

 • Vykazujú viditeľné známky opitosti alebo užívania drog, sú násilní voči ostatným cestujúcim alebo ich obťažujú.

 • Chcú prepravovať nevhodnú batožinu alebo nebezpečné materiály, ktoré by sa nemali prepravovať v súlade s článkom 46 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 • Ich činnosti sa považujú za nebezpečné pre prepravu alebo cestujúcich, obťažujú cestujúcich alebo vodiča, alebo vykazujú iné druhy nevhodného správania.

 • Ostatní cestujúci sa ich boja alebo ich takíto cestujúci obťažujú.

 • Chcú nastúpiť do vozidla v kolieskových korčuliach, lyžiarkach alebo v inej nestabilnej obuvi.

 • Nastupujú do vozidla v špinavom alebo znečistenom oblečení a nemôže im byť pridelený priestor, ktorý je oddelený od ostatných cestujúcich, alebo ich oblečenie je také znečistené, že by mohlo spôsobiť škodu iným cestujúcim alebo znečistiť interiér vozidla.

 • Poškodzujú vozidlo alebo batožinu inej osoby, alebo iným spôsobom zabraňujú tomu, aby dopravca mohol dokončiť prepravu.

 • Nechcú zaplatiť poplatok za prepravu alebo predložiť cestovný lístok.

V prípadoch z predchádzajúceho odseku môže vodič prerušiť prepravu a pred jej ďalším pokračovaním zabezpečiť bezpečnosť ostatných cestujúcich a vozidla.

Cestujúci vylúčený z prepravy nemá žiadne práva na refundáciu poplatku za prepravu. V takýchto prípadoch dopravca a vodič nie sú zodpovední za žiadne škody, ktoré cestujúcemu vzniknú.

Článok 12

Ak počas prepravy cestujúci vykazuje známky akejkoľvek infekčnej choroby, ktorá spadá pod osobitné predpisy, dopravca musí konať podľa týchto predpisov a prepraviť takých cestujúcich na najbližšie miesto, kde je možné poskytnúť mu lekársku pomoc.

Cestujúci môžu byť požiadaní o vystúpenie z vozidla len na autobusovej zastávke alebo termináli.

Článok 13

Zmluva medzi dopravcom a zákazníkom môže byť platná na jednu alebo viac prepráv zahŕňajúcich jedného alebo viacerých cestujúcich.

Zákazník je zodpovedný voči dopravcovi za akékoľvek záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluvy o preprave cestujúcich spôsobom definovaným týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 14

Dopravca musí cestujúcemu vystaviť cestovný lístok. Môže to byť skupinový lístok alebo individuálny lístok vo forme PDF alebo v papierovej forme, ako potvrdenie o nákupe lístkov, ktoré cestujúci kupuje od vodiča. Ak si cestujúci kúpi lístok pred cestou, musí si priniesť vytlačený lístok do autobusu alebo ho ukázať na svojom mobilnom telefóne. Lístok je dôkazom toho, že zmluva o preprave cestujúcich je uzatvorená. Existencia zmluvy môže byť preukázaná aj inými spôsobmi.

Článok 15

Cestovný lístok dáva cestujúcemu právo na jednu prepravu medzi miestom odchodu a miestom cieľa alebo prestup do iného vozidla, ktoré je označené na lístku. Cestujúci nesmie vystúpiť za týmto bodom.

Článok 16

Cestujúci si môže kúpiť lístok od vodiča alebo počas predpredaja na organizovaných predajných miestach, ktoré zahŕňajú aj webovú stránku dopravcu.

Registrovaní užívatelia môžu kúpiť a zaplatiť letenku on-line pomocou svojej kreditnej karty alebo služby PayPal. V takýchto prípadoch sa platba vyžaduje pri nákupe cestovného lístka.

Pred dokončením nákupu lístka online môže kupujúci kliknúť na tlačidlo „pay“ alebo na iné vhodné tlačidlo, čo znamená, že potvrdí zaplatenie dohodnutého poplatku za objednávku a akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok 17

Cestujúci musí uchovávať lístok vo svojej držbe počas celej cesty a predložiť ho kontrolórom v prípade potreby.

Akcie, ktoré dopravca považuje za zneužitie cestovného lístka:

 • Ak sa používa na trase, ktorá je odlišná (dlhšia) ako tá, na ktorú bol vydaný.

 • Ak sa používa v nesprávnom dátume.

 • V prípade, že lístok je jednosmerný, ale používa sa v opačnom smere a nie v smere, ktorý uvádza.

 • Ak je cestovný lístok neúplný a nemá všetky požadované informácie a kódy.

Článok 18

Ak kontrolór alebo vodič zistí, že lístok je zneužitý ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov, páchateľ musí zaplatiť pokutu, ktorá je ekvivalentná päťnásobku hodnoty prepravy z prvej stanice na linke do miesta cieľa.

Článok 19

Cestujúci musí vodičovi preukázať všetky vytlačené alebo elektronické lístky, ktoré boli zakúpené počas predpredaja, pri vstupe do autobusu, aj keď ho vodič na to neupozorní. Lístok musí preukázať aj počas prepravy, ak to vyžaduje kontrolór, personál autobusovej stanice alebo príslušný inšpektor. Ak cestujúci odmietne preukázať cestovný lístok, ktorý bol zakúpený počas predpredaja, musí opustiť vozidlo na prvej autobusovej stanici/termináli. Ak sú vozidlá dopravcu vybavené skenerom elektronických čiarových kódov alebo QR kódov, elektronický lístok musí byť zaregistrovaný v termináli pre cestujúcich (skener) po nástupe do autobusu. Cestovný lístok je platný len po uskutočnení tohto procesu. Cestujúci si musí lístok uschovať až do konca prepravy.

Článok 20

Ak je poplatok za prepravu alebo iný poplatok účtovaný nesprávne, cestujúci musí zaplatiť rozdiel, ak mu bola účtovaná nižšia čiastka, alebo dostane refundáciu, ak bola cena lístka vyššia ako mala byť. Cestujúci môže požadovať refundáciu za nadmerne účtovanú prepravu najneskôr do 30 dní po dokončení prepravy.

Ak chce cestujúci vystúpiť ešte pred dosiahnutím cieľa, dopravca nie je povinný vrátiť mu rozdiel v cene lístka. To isté platí, ak chce cestujúci zmeniť typ svojho sedadla a hodnota nového lístka je nižšia ako suma, ktorú zaplatil. Cestujúci nie je v takýchto prípadoch oprávnený na získanie refundácie.

Článok 21

Cestujúci musia zabezpečiť, aby nastúpili do správneho autobusu na mieste odchodu alebo na ktorejkoľvek z autobusových staníc alebo terminálov pozdĺž cesty a vystúpili z autobusu v mieste cieľa. Cestujúci, ktorí chcú nastúpiť do autobusu na autobusovej zastávke alebo termináli, by mali počkať, pokým autobus zastaví na bezpečnom mieste, ktoré je aspoň jeden (1) meter od cesty.

Cestujúci môžu nastúpiť a vystúpiť z autobusu len na stanici, ktorá je zahrnutá v časovom harmonograme. Cestujúci nesmú nastupovať alebo vystupovať z autobusu mimo autobusovej stanice. Cestujúci zvyčajne vystupujú z autobusu strednými alebo zadnými dverami. Cestujúci by mali rýchlo nastúpiť a vystúpiť z autobusu bez zbytočného zdržiavania pri zohľadnení potrieb hendikepovaných cestujúcich.

Článok 22

Cestujúci má právo odstúpiť od zmluvy predtým, ako nadobudne účinnosť. Tieto prípady sa riadia článkom 9 týchto všeobecných obchodných podmienok. Ustanovenia o preprave z tohto odseku zmluvy o preprave sa nesmú meniť na úkor cestujúceho.

Ustanovenie zákona o právach spotrebiteľov, ktoré spotrebiteľom dáva právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, sa nepoužíva v zmluvách, ktoré boli uzatvorené na diaľku alebo mimo našich kancelárií (napríklad online).

Článok 23

Cestujúci neprídu do cieľa včas

Dopravca sa bude maximálne usilovať o to, aby vozidlo vyrazilo na cestu v súlade s časovým harmonogramom a oznámením, ktoré bolo zaslané cestujúcim. Nebude čakať na cestujúcich, ktorí sa oneskoria.

Cestujúci by mali prísť na miesto odchodu aspoň 15 minút pred začiatkom prepravy.

Ak sa cestujúci oneskorí, zmluva o preprave sa zruší a poplatok za prepravu nebude refundovaný. Platba je považovaná za storno poplatok za zrušenie zmluvy.

Článok 24

Dopravca nedorazí včas

Zákazník súhlasí s tým, že dopravca má právo na maximálne dve (2) hodiny meškania. Môže to byť dôsledok hustej premávky, poveternostných podmienok a ďalších nepredvídateľných faktorov, ktoré musí zákazník zohľadniť pri objednávaní služieb.

Dopravca zvyčajne odchádza v čase, ktorý je uvedený na časovom harmonograme.

Ak cestujúci zmešká prípoj z dôvodu meškania dopravcu, dopravca nie je zodpovedný, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Meškanie bolo dôsledkom nepredvídateľných udalostí, ktoré dopravca nemohol predvídať, vyhnúť sa im alebo zabrániť im (vyššia moc).

 • Meškanie bolo dôsledkom nepredvídateľných alebo neočakávaných udalostí a nebolo možné mu predísť náležitou starostlivosťou dopravcu.

Zákazník má právo požadovať vrátenie zaplatených poplatkov za prepravu alebo požiadať o rovnakú sumu vo forme zľavového kódu.

Článok 25

Ak sa preprava preruší z dôvodov, ktoré nie sú zodpovednosťou cestujúcich, majú nasledujúce práva:

 • Môžu požadovať, aby ich dopravca prepravil do miesta cieľa spolu s ich batožinou ich spôsobom dopravy alebo iným vhodným spôsobom dopravy.

 • Môžu požadovať, aby ich dopravca prepravil do ich miesta nástupu v primeranom časovom rámci a vrátil im poplatok za prepravu.

 • Môžu odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie poplatku za prepravu.

V prípadoch opísaných v druhom a treťom bode predchádzajúceho odseku sa poplatok za prepravu vracia vo forme zľavového kódu.

Článok 26

Ak sa preprava preruší z dôvodu vyššej moci, povinnosti dopravcu z predchádzajúceho článku sa neuplatňujú.

Článok 27

Ak sa preprava nezačne podľa časového harmonogramu dopravcu alebo v čase, ktorý je uvedený v zmluve v súlade s ustanovením v odseku 1, článku 24, cestujúci alebo zákazník môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie poplatku za prepravu.

V prípade neočakávaných okolností, ktoré môžu spôsobiť meškanie odchodu dopravcu, dopravca zašle správu na telefónne číslo alebo e-mail zákazníka o zmene času odchodu aspoň 30 minút pred odchodom. Ak v danom mieste nie je pripojenie na internet alebo mobilná sieť nefunguje, považuje sa to za vyššiu moc a dopravca nezodpovedá za to, že cestujúcich v takom prípade neupovedomí.

Dopravca môže odoslať ďalšiu/novú správu s novými informáciami o časoch odchodu kvôli neočakávaným zmenám. Cestujúci sa musí riadiť odporúčaniami v najaktuálnejšej správe.

Článok 28

Zákazníci nemajú nárok na vrátenie akýchkoľvek iných nákladov spojených s ukončením prepravy, pokiaľ nie je možné dokázať, že mimoriadna zrušenie bolo spôsobené zámerne alebo z dôvodu nedbanlivosti dopravcu.

Článok 29

Ak prepravu nemožno vykonať alebo je prerušená z dôvodu vyššej moci (vonkajšie okolnosti, ktoré nemožno očakávať, vyhnúť sa im alebo zabrániť im) a preprava nemôže včas pokračovať, dopravca nenesie zodpovednosť za žiadne škody a neposkytuje refundáciu poplatkov za prepravu.

Teroristické útoky a kybernetické útoky sa taktiež považujú za vyššiu moc.

Teroristické útoky zahŕňajú všetky násilné útoky, ktoré ovplyvňujú ľudské životy, hnuteľný majetok, nehnuteľnosti alebo infraštruktúru silou, násilím alebo hrozbami a sú motivované politickými, náboženskými, ideologickými alebo podobnými motívmi s úmyslom ovplyvňovať vlády určitej krajiny alebo šíriť strach medzi verejnosťou alebo jej časťou, alebo ktoré majú takýto účinok.

Kybernetické útoky sú škodlivé útoky používajúce počítače, počítačové systémy, počítačový softvér alebo hardvér, databázy, informačné databázy, mikročipy, integrované obvody alebo podobné zariadenia v počítačovom vybavení, škodlivé kódy alebo procesy iných elektronických systémov.

2.2 CENY PREPRAVY

Článok 30

Cena prepravy na určitej trase nie je fixná, časom sa upravuje a závisí od typu sedadla a rezervácie sedadla, ako aj od dopytu zákazníkov v určitom čase a dátume.

2.3 ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU

Článok 31

Dopravca je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré sú spôsobené smrťou, ohrozením zdravia a zranením cestujúceho, ak je takáto škoda spôsobená zavinením dopravcu, keď je cestujúci vo vozidle, alebo nastupuje a vystupuje z vozidla, pokiaľ nie je možné dokázať, že škoda bola spôsobená činnosťou cestujúceho alebo externým zavinením, ktoré nebolo možné očakávať, predchádzať alebo zabrániť mu – vyššia moc.

Článok 32

Dopravca je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené smrťou, ohrozením zdravia a zraneniami cestujúceho v súlade s platnými predpismi povinného poistenia cestujúcich vo verejnej doprave, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok 33 

Zodpovednosť dopravcu podľa nariadenia
Počas prepráv v krajinách EÚ, v ktorých je odhadovaná dĺžka prepravy najmenej 250 km, je dopravca zodpovedný za stratu alebo poškodenie batožiny pri dopravných nehodách pri používaní autobusu vo výške 1200 EUR za každý kus batožiny. Toto obmedzenie sa nepoužíva v prípade poškodených invalidných vozíkov, iných pomocných zariadení alebo zdravotníckych pomôcok, kde sa kompenzácia vždy rovná nákladom na náhradu alebo opravu strateného alebo poškodeného zariadenia.

Ak dopravca zruší prepravu, mešká viac ako 120 minút alebo predá väčší počet sedadiel ako je ich reálny počet v rámci územia EÚ, kde je predpokladaná dĺžka prepravy najmenej 250 km , cestujúci majú nasledujúce práva:

 • Môžu pokračovať v preprave do miesta cieľa bez ďalších výdavkov za porovnateľných prepravných podmienok ako sú podmienky uvedené v zmluve o preprave.

 • Môžu požiadať o refundáciu ceny cestovného lístka a v prípade potreby môžu požadovať, aby boli čo najskôr dopravení do miesta odchodu, ktoré je uvedené v zmluve o preprave.

Ak dopravca mešká viac ako 90 minút v rámci územia EÚ, kde odhadovaná dĺžka prepravy je najmenej 250 km a odhadované trvanie prepravy je viac ako tri hodiny, dopravca poskytne cestujúcim nasledujúce doplnkové položky:

 • Vhodné občerstvenie, jedlo alebo osviežujúci nápoj, ktorý musí byť ponúknutý cestujúcim, ak je k dispozícii v autobuse alebo môže byť primerane obstaraný.

 • Hotelová izba alebo iné ubytovanie a pomoc pri preprave medzi autobusovou stanicou a poskytovateľom ubytovania musia byť ponúknuté, ak je preprava prerušená na jednu alebo viac nocí. Celkové náklady na takéto ubytovanie sú obmedzené na 80 Eur na jedného cestujúceho na maximálne dve noci.

Ak dôjde k nehode autobusu v krajinách EÚ, kde predpokladaná dĺžka prepravy je najmenej 250 km, dopravca zabezpečí primeranú a proporcionálnu pomoc s akýmikoľvek praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Ak je takáto pomoc potrebná, zahŕňa ubytovanie, stravu, oblečenie, dopravu a prvú pomoc. Celkové náklady na takéto ubytovanie sú obmedzené na 80 Eur na jedného cestujúceho na maximálne dve noci.

Článok 34 

Nárok v rámci zodpovednosti spojenej s meškaním alebo ukončením prepravy musí byť doručený najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa, keď bol preprava ukončená alebo mala byť ukončená, inak dopravca nenesie zodpovednosť za žiadne škody.

Článok 35

Ak sa vozidlo pokazí, dopravca sa zaväzuje, že zabezpečí náhradnú prepravu v čo najkratšom možnom čase. Ak náhradné vozidlo nemôže byť poskytnuté do dvoch (2) hodín od prerušenia prepravy v dôsledku poruchy vozidla, už zaplatený poplatok za prepravu sa zákazníkovi vráti ako zľavový kód.

Ak sa vozidlo pokazí a dopravca zabezpečí náhradnú prepravu, dopravca nemôže zabezpečiť žiadne prémiové služby, ktoré sú uvedené na cestovnom lístku (napríklad bezdrôtové siete) a zákazník nie je spôsobilý na získanie akéhokoľvek druhu refundácie, náhrady škody alebo zníženia poplatku za prepravu.

Ak sa vozidlo pokazí a dopravca zabezpečí náhradnú prepravu, zákazníci nie sú oprávnení na získanie akýchkoľvek refundácií alebo náhrad škôd, pokiaľ nepreukážu, že porucha vozidla bola spôsobená z dôvodu nedbanlivosti alebo úmyslu na strane dopravcu.

2.4 ZODPOVEDNOSŤ CESTUJÚCEHO

Článok 36

Cestujúcim nie je dovolené fajčiť, piť alkoholické nápoje alebo jesť nevhodné (mastné, tekuté …) potraviny vo vozidle. Ak vozidlo svojou činnosťou znečistia (odhadzovanie odpadkov, dávenie, močenie, …), musia uhradiť náklady na čistenie alebo opravu poškodených povrchov vo vnútri vozidla aj mimo neho.

Ak sú sedadlá v autobuse vybavené bezpečnostnými pásmi, cestujúci musia byť pripútaní. Cestujúci musia z bezpečnostných dôvodov sedieť v smere sedadla. Prechádzanie po autobuse počas jazdy nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené. Ak cestujúci nedodržiavajú bezpečnostné predpisy, dopravca nezodpovedá za žiadne následky, ktoré vzniknú cestujúcim v tejto súvislosti.

Článok 37

Cestujúci sú zodpovední za škody spôsobené úmyselným alebo nedbanlivým konaním a musia uhradiť náklady na upratovanie podľa aktuálneho cenníka alebo podľa skutočných vzniknutých nákladov.

Článok 38

Nasledujúce činnosti sú prísne zakázané: otváranie dverí počas jazdy, hádzanie predmetov vo vozidle a von z vozidla, bránenie iným cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozidla, ničenie alebo krádež zariadenia, znečisťovanie vozidla alebo akékoľvek iné konanie, ktoré bráni uskutočneniu prepravy alebo spôsobí škodu iným cestujúcim, ich batožine, dopravcovi a jeho majetku, inému majetku alebo životnému prostrediu.

Cestujúci musí odškodniť dopravcu za škody, ktoré spôsobil na vozidle, autobusových staniciach a iných budovách, ktoré sa používajú na verejné účely.

Cestujúci zodpovedá za škodu vzniknutú dopravcovi a ostatným cestujúcim podľa bežnej praxe pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody.

3. PREPRAVA BATOŽINY

3.1 PRÍRUČNÁ BATOŽINA A ZAREGISTROVANÁ BATOŽINA


Článok 39 

Dopravca je povinný akceptovať len menšie kusy batožiny (kufre, tašky, oblečenie, nákupné tašky), ktoré zodpovedajú obmedzeniu hmotnosti, počtu a rozmerov, ako je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Iná batožina je prijatá len v množstve, hmotnosti a rozmeroch, ktoré boli oznámené a zaplatené pri nákupe cestovného lístka v predpredaji. Ak množstvo, hmotnosť a rozmery batožiny presahujú hodnoty, ktoré sú stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo vlastník batožiny za ňu nezaplatil v predpredaji, dopravca môže odmietnuť prepravu takejto batožiny. Akákoľvek batožina, vrátane športového vybavenia, musí byť vhodne zabalená z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu prevencie vzniku škôd a znečistenia batožiny iných osôb alebo vozidla. Ak je batožina nevhodne zabalená, dopravca môže odoprieť prepravu takejto batožiny. Ak batožina nebola uvedená pri nákupe cestovného lístka v predpredaji, ale je vhodne zabalená a vozidlo má voľnú kapacitu na prepravu takejto batožiny, dopravca môže akceptovať dodatočnú batožinu a účtovať prepravu tejto batožiny cestujúcemu v súlade s aktuálnym cenníkom dopravcu.

Článok 40

Dopravca účtuje prepravu zaregistrovanej batožiny podľa cenníka, ktorý bol platný v čase uskutočnenia nákupu, pokiaľ zmluva o preprave cestujúcich neuvádza inak.

Dopravca prepravuje invalidné vozíky a detské kočíky zdarma.

Článok 41

Medzi príručnú batožinu cestujúcich patria veci, ktoré vážia až do 10 kg, majú menšie rozmery (kabelky, menšie balenia) – až do 42 x 30 x 18 cm – a môžu byť umiestnené v batožinovom priestore nad sedadlami v autobuse alebo si ich cestujúci môžu umiestniť na svoje sedadlo alebo pod sedadlo tak, aby neohrozovali bezpečnosť prepravy, nebránili iným cestujúcim a neobsadili iné sedadlo. Ak by príručná batožina mohla ohroziť poriadok a bezpečnosť cestujúcich alebo ich obťažuje, personál vám nemusí dovoliť vziať si ju do vozidla a umiestni ju do batožinového priestoru spolu so zaregistrovanou batožinou. Dopravca ponúka bezplatnú prepravu príručnej batožiny.

Článok 42

Zaregistrovaná batožina zahŕňa zabalené predmety ľahšie ako 20 kg, ktoré si cestujúci nesie so sebou (kufre, tašky, koše, debny, krabice, detské kočíky, hudobné nástroje), ako aj iné položky, ktorých rozmery a hmotnosť umožňujú uloženie v priestore pre zaregistrovanú batožinu a nezabraňujú rýchlemu nakladaniu alebo vykladaniu zaregistrovanej batožiny cestujúcich. Batožina z predošlej vety sa prepravuje v priestore, ktorý je určený na prepravu zaregistrovanej batožiny cestujúcich.

Počet kusov zaregistrovanej batožiny s maximálnou veľkosťou 80x50x30 cm závisí od typu sedadla, ktoré si cestujúci vybral počas rezervácie. Menšie odchýlky sú povolené, ak celkové rozmery (výška, šírka a dĺžka) batožiny neprekračujú 160 cm. V niektorých prípadoch si môže cestujúci vziať ďalšiu platenú batožinu (dodatočnú batožinu) s maximálnymi rozmermi 80 x 50 x 30 cm, s hmotnosťou maximálne 20 kg. Menšie odchýlky od rozmerov sú povolené aj pre dodatočnú batožinu, ak celkové rozmery batožiny neprekračujú 160 cm. To si vyžaduje zaplatenie dodatočného poplatku za batožinu podľa aktuálneho cenníka dopravcu. Cestujúci nemajú všeobecné právo na prepravu viac ako jedného väčšieho kusu batožiny.

Dopravca môže akceptovať väčší počet zaregistrovaných kusov batožiny, ak je k dispozícii špeciálny priestor, ktorý nezaťažuje autobus. To platí len v prípade, že zákazník uvedie viacero kusov zaregistrovanej batožiny a zaplatí za ne pri nákupe cestovného lístka. Cestujúci si môže dokúpiť ďalší kus batožiny u vodiča, ak má vozidlo potrebný priestor.

Preprava bicyklov v autobusoch je možná za nasledujúcich podmienok:

 • Vozidlo musí mať stojan na bicykle alebo dostatok miesta v batožinovom priestore (osobná batožina cestujúcich má prioritu).

 • Bicykel musí byť zabalený vo vhodnom obale, taške alebo v krabici.

 • Bicykel nesmie byť znečistený a neznečistí ostatnú batožinu.

 • Bicykel je možné bezpečne namontovať spôsobom, ktorý vylučuje možnosť poškodenia zvyšku batožiny, ako aj samotného bicykla.

Bicykle musia byť v jednej zo štandardných veľkostí bez príslušenstva a nesmú vážiť viac ako 25 kg. Nie je možné prepravovať tandemové bicykle a trojkolky.

Článok 43

Cestujúci musí uhradiť všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku vlastností alebo stavu batožiny, pokiaľ o nich dopravcu mohol a mal informovať.

Článok 44

Dopravca sa zaväzuje odovzdať zaregistrovanú batožinu v mieste cieľa hneď po ukončení prepravy. Dopravca nie je povinný kontrolovať, či má cestujúci právo na to, aby si vzal tento konkrétny kus batožiny.

Článok 45

Ak z akéhokoľvek dôvodu cestujúci nemôže prevziať zaregistrovanú batožinu po príchode vozidla do miesta cieľa, musí dopravca túto batožinu uložiť až na 30 dní na bezpečnom mieste na náklady a riziko cestujúceho alebo ju odovzdať inej skladovacie spoločnosti , pričom nesie plnú zodpovednosť za ich služby. Stratené a nájdené položky sú spracované v súlade s ustanoveniami pre manipuláciu so stratenými a nájdenými položkami.

Článok 46 

Cestujúci nesmie nasledujúce predmety prinášať do autobusu, ani ich nesmie prenášať vo svojej zaregistrovanej batožine.

 • Horľavé, výbušné, rádioaktívne, žieravé, infekčné, jedovaté a iné látky, ktorých vlastnosti predstavujú zvláštne nebezpečenstvo pre cestujúcich, vodiča, vozidlo alebo jeho okolie (napr. jedy, žieravé látky, kyseliny, magnety a látky obsahujúce vírusy a baktérie).

 • Položky, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi alebo ustanoveniami zákona, položky, ktoré sú ťažšie ako 20 kg a ich rozmery sú väčšie ako 80 x 50 x 30 cm.

 • Ostatné položky, ktoré nie sú riadne zabalené alebo chránené, takže sa počas prepravy môžu poškodiť alebo poškodia veci a predmety ostatných cestujúcich, ako aj položky, ktoré sú zakázané zákonom a nemajú byť vo vašom vlastníctve (zbrane, drogy a ďalšie psychoaktívne látky).

Článok 47

Dopravca môže prijať na prepravu technické zariadenia, krehké a citlivé veci, ale takáto preprava sa vykonáva na zodpovednosť cestujúceho s upozornením, že dopravca nie je zodpovedný za žiadne prípadné poruchy alebo poškodenia takýchto vecí. Keď cestujúci alebo zákazník registruje uvedené veci a predmety, musí informovať personál, ktorý zadá tieto údaje do potvrdenia o odovzdaní pre batožinu cestujúcich. Dopravca nebude akceptovať zaregistrovanú batožinu, ak obsahuje tovar s vysokou hodnotou (šperky, cenné papiere alebo iné cenné komodity). Cestujúci musí prepravovať svoje cennosti v príručnej batožine.

Článok 48

Dopravca zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú stratou, krádežou alebo poškodením zaregistrovanej batožiny cestujúcich podľa platnej legislatívy, ktorá upravuje zodpovednosť počas prepravy nákladu. Dopravca bude zodpovedný za akékoľvek straty, krádeže alebo iné škody na príručnej batožine, ak cestujúci môže dokázať, že to spôsobil dopravca. Ak došlo k strate alebo poškodeniu za okolností, ktoré spôsobili smrť, zhoršenie zdravia alebo zranenie cestujúceho, zodpovednosť za príručnú batožinu padá na dopravcu, pokiaľ nie je možné dokázať, že škoda bola spôsobená z dôvodu konania cestujúcich alebo z dôvodu vyššej moci.

Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sú straty alebo škody na zaregistrovanej batožine priamo alebo nepriamo spôsobené činnosťou cestujúceho.

Článok 49

Dopravca je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá vzniká z omeškania pri odovzdaní zaregistrovanej batožiny v súlade s článkami týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré pokrývajú zodpovednosť dopravcu za škodu, ktorá vzniká z omeškania pri preprave cestujúcich.

Článok 50

Ak sa zaregistrovaná batožina neodovzdá do 7 dní po ukončení prepravy, považuje sa za stratenú. Ak dopravca vyhlási, že zaregistrovaná batožina je stratená ešte pred uplynutím lehoty uvedenej v prvom odseku tohto článku, považuje sa za stratenú odo dňa, keď ju dopravca vyhlásil za stratenú.

Článok 51

Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré sa vyskytnú z dôvodu straty alebo poškodenia batožiny, ak to cestujúci neohlási ihneď po ukončení prepravy alebo počas odovzdávania zaregistrovanej batožiny. V prípade, že je škoda na batožine spôsobená dopravnou nehodou alebo z iného dôvodu, ktorý bráni cestujúcemu, aby vzniesol námietku v stanovenej lehote, musí cestujúci vzniesť svoju námietku čo najskôr – najneskôr 30 dní odo dňa, kedy sa daná preprava mala skončiť.

4. STRATENÉ A NÁJDENÉ POLOŽKY 

Článok 52

Stratené a nájdené položky sú položky, ktoré cestujúci stratil alebo zabudol v autobuse.

Článok 53

Personál musí skontrolovať autobus po tom, ako všetci cestujúci vystúpia z autobusu v mieste cieľa. Nájdené položky by sa mali odovzdať vhodnému oddeleniu dopravcu a zaznamenať v archívoch stratených a nájdených položiek v súlade s platnými pokynmi. Právoplatný žiadateľ dostane stratenú položku na základe preukázanej identity a ak sa zistí, že má nárok na stratenú položku (uvádzajúc miesto prepravy, popis položky a iné okolnosti, ktoré mu umožňujú dokázať vlastníctvo). Príjemca nájdenej položky musí potvrdiť jej prijatie zadaním podpisu do archívu stratených a nájdených položiek.

Povinnosť z predchádzajúceho odseku tohto článku je platná aj pre ostatných zamestnancov dopravcu, ak prevezmú nájdené položky na autobusových staniciach, v čistiacich zariadeniach alebo v iných zariadeniach prepravcu.

Článok 54

Ak sa nájde peňažná obsahujúca peniaze a (alebo) osobné doklady, dopravca ju musí okamžite odovzdať na najbližšej policajnej stanici najneskôr 24 hodín. Ak nájdené položky umožňujú identifikáciu vlastníka a jeho adresy, vlastník by mal byť informovaný o nájdenej položke písomnou formou.

Ak sa nájdu akékoľvek zakázané látky a predmety, dopravca ich okamžite odovzdá na najbližšej policajnej stanici (zbrane, drogy atď).

Článok 55

Ak dopravca nemohol odovzdať nájdené položky žiadateľovi, mal by uložiť nájdené položky nasledujúcim spôsobom:

 • Nájdené položky vyššej hodnoty sú uložené po dobu 30 dní, po ktorej sú odovzdané na policajnej stanici s písomným potvrdením, alebo sú jednoducho odstránené.

 • Dopravca ukladá nájdené položky významnej hodnoty až po dobu 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené. Po uplynutí tejto lehoty môžu byť užitočné predmety ponúknuté humanitárnym organizáciám alebo môžu byť zlikvidované v odpade.

 • Položky, ktoré rýchlo podliehajú skaze, sa neukladajú, ale pravidelne sa likvidujú.

4. PREPRAVA DETÍ

Článok 56

Dieťa je osoba mladšia ako 2 roky. Ak je aspoň jeden z cestujúcich dieťaťom alebo kojencom, dopravca zaručí vhodný počet a veľkosť detských sedačiek podľa počtu a veku detí, ktoré ste označili pri nákupe cestovného lístka. Ak zákazník neoznačí počet detí pri nákupe lístka alebo si zákazník zakúpi lístok v autobuse, dopravca nie je povinný prepraviť dieťa alebo jeho opatrovníkov. Dopravca nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu v takýchto prípadoch vzniknúť zákazníkovi/cestujúcemu.

5. PREPRAVA ZVIERAT 

Článok 57

Pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, vozidlá dopravcu by sa nemali používať na prepravu živých zvierat. Výnimky:

 • Policajné psy a horské záchranné psy v sprievode psovoda. Preprava policajných psov a horských záchranných psov sa účtuje, akoby boli osobou.

 • Vodiace psy pre nevidiacich a ďalšie pomocné psy pre zdravotne postihnutých. Vodiace psy pre nevidiacich a ďalšie pomocné psy nepotrebujú ochranný košík na vstup do vozidla a dopravca ich prepravuje zdarma. Vodiace psy pre nevidiacich a ďalšie pomocné psy pre zdravotne postihnuté osoby musia byť zreteľne označené (popruhom alebo odznakom na obojku).

Pes je prijatý iba v prípade, že za neho cestujúci nesie plnú zodpovednosť a zaručuje, že spĺňa všetky podmienky, ktoré určujú veterinárne pravidlá pre nekomerčnú prepravu (vstup na verejné miesta a verejná preprava).

Irrespective of the provision of the preceding paragraph smaller animals (including dogs) may be transported as hand luggage in appropriate carriers (cages), at the full responsibility of the passenger who must ensure that the animals do not hinder or cause distress to other passengers. Dangerous or venomous animals may not be transported. Animals are not permitted to move freely within the vehicle or untidy the vehicle.

The transport of animals from the 1st paragraph shall be facilitated only in cases when the handler assumes the full responsibility for the dog and guarantees that the dog meets all conditions defined in valid veterinary regulation for non-commercial carriage (access to public spaces and public transport vehicles).

If the vehicle is booked to capacity, animals are not transported by the carrier.

The transport of smaller animals carried on board as hand luggage is free of charge.

Článok 58

Dopravca zabezpečuje prepravu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou v súlade s prílohou 1 a 2 nariadenia podľa schopností a možností dopravcu.

Ak osoba so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou potrebuje sprievod, preprava takejto sprievodnej osoby je bezplatná. Preprava vodiacich psov pre nevidiacich a ďalších pomocných psov je bezplatná v súlade s ustanovením v bode 2 prvého odseku článku 57 týchto všeobecných obchodných podmienok.

To ensure the ability to transport persons with disabilities and reduced mobility along with their escort, the carrier must be notified in advanced using the email address: intercity@nomago.eu or calling the phone number: +386 1 431 7777 at least 36 hours before the predicted transfer date.

Dopravca nemôže ovplyvniť infraštruktúru a možnosti nástupu a výstupu osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou na autobusových staniciach alebo termináloch, a preto nemôže prevziať zodpovednosť ľudí, ktorí sú zodpovední za autobusové zastávky alebo terminály.

Dopravca môže odmietnuť rezerváciu prepravy, vydanie lístka alebo odoprieť vstup osobe so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou, ak je to potrebné na splnenie bezpečnostných požiadaviek v súlade s medzinárodným právom, právnymi predpismi EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi na splnenie zdravotných alebo bezpečnostných požiadaviek príslušných orgánov, alebo ak konštrukcia vozidla, alebo pripojenej infraštruktúry, nemôže fyzicky zaručiť bezpečný a prevádzkový nástup, výstup alebo prepravu osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou. Dopravca bezodkladne informuje cestujúcich o alternatívnych možnostiach prepravy na svojich linkách.

Ak má osoba so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou platnú rezerváciu alebo cestovný lístok, ale jej preprava nie je možná, má právo:

 • Žiadať o refundáciu a ak je to možné, bezplatnú prepravu na miesto odchodu, ktoré je uvedené v zmluve.

 • Pokračovať v preprave alebo prestupe do primeraného náhradného vozidla do miesta cieľa, ktoré je uvedené v zmluve o preprave, pokiaľ takáto preprava nie je možná.

Osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou majú právo na bezplatnú prepravu svojho invalidného vozíka, iného pomocného pohybového zariadenia alebo zdravotníckych pomôcok.

7. DOPRAVA ZAHŔŇAJÚCA VIACERÝCH DOPRAVCOV

Článok 59

Počas prepravy, ktorá zahŕňa viacerých dopravcov, dopravca, ktorý uzavrel zmluvu, dopravca, v ktorého časti došlo k strate alebo poškodeniu a posledný dopravca (sekvenčný dopravca), nesú neoddeliteľnú zodpovednosť za stratené alebo poškodené predmety a batožinu, alebo akékoľvek meškania prepravy.

Ak nie je možné určiť, v ktorej časti došlo k strate alebo poškodeniu, všetci dopravcovia sú zodpovední za škodu rovnakou mierou. Ak dopravca využíva subdodávateľa pre časť prepravy, samotný dopravca je zodpovedný za všetky škody vzniknuté pri preprave.

Článok 60

Za škody, ktoré vyplývajú zo smrti, zdravotného postihnutia alebo zranenia cestujúceho a škody, ktoré vzniknú pri meškaní prepravy, zodpovedá spoločne dopravca, ktorý uzavrel zmluvu o preprave a dopravca, v ktorého časti došlo k úmrtiu, zdravotnému postihnutiu, zraneniu cestujúceho alebo k meškaniu.

Článok 61 

Dopravca, ktorý nesie zodpovednosť za škodu voči zákazníkovi, má právo obrátiť sa na ostatných dopravcov, ktorí zdieľajú neoddeliteľnú zodpovednosť. Ak nie je možné určiť výšku škôd, ktoré nastali na jednotlivých úsekoch, každý dopravca je zodpovedný v súlade s podielom na poplatku za prepravu.

8. SŤAŽNOSTI 

Článok 62

The claimant may claim damages from the written contract by sending a written complaint in accordance with the provisions of the Regulation which is sent to the carriers email address: intercity@nomago.eu within three (3) months from the completion of the transfer or from the date that the transfer should have been completed.

Dopravca sa bude zaoberať platnosťou nároku a oboznámi cestujúceho do jedného mesiaca a uvedie mu konečné rozhodnutie o nároku najneskôr do troch mesiacov.

9. PREMLČANIE NÁROKU

Článok 63 

Premlčacia lehota nárokov zo zmluvy o preprave tovaru alebo batožiny je jeden rok. Premlčacia lehota z odseku jeden tohto článku začína plynúť od:

 • V prípade nárokov na náhradu škody na tovare alebo batožine, odo dňa, keď dopravca odovzdal tovar alebo batožinu.

 • V prípade nárokov na náhradu škody spôsobenej stratou tovaru alebo batožiny odo dňa, od ktorého sa položka považuje za stratenú v súlade s týmito podmienkami prepravy.

Článok 64

Premlčacia lehota nárokov, ktoré vyplývajú zo smrti, zdravotného postihnutia alebo zranenia cestujúceho, je dva roky. Premlčacia lehota nárokov, ktoré vyplývajú zo zdravotného postihnutia alebo zranenia cestujúceho, začína plynúť od ukončenia prepravy, zatiaľ čo premlčacia lehota v súvislosti so smrťou cestujúceho začína plynúť dňom úmrtia.

Článok 65

Premlčacia lehota prestáva plynúť dňom, kedy dopravca dostane nárok v písomnej forme. Znova začína plynúť odo dňa, keď navrhovateľ dostane písomnú odpoveď.

Neskoršie sťažnosti spojené s rovnakým problémom nespôsobia zastavenie plynutia premlčacej lehoty. Premlčacia lehota nemôže plynúť ďalej skôr ako neuplynie 8 dní odo dňa prijatia odpovede na sťažnosť.

10. OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Článok 66

Dopravca bude zaobchádzať so všetkými údajmi a informáciami z uzavretých zmlúv alebo vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám ako s obchodným tajomstvom. Toto ustanovenie sa nebude aplikovať na údaje, ktoré sa musia postúpiť štátnym orgánom podľa platných právnych predpisov.

11. OCHRANA A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Článok 67

Osobné a iné údaje zákazníkov/cestujúcich, ktoré dopravca dostáva v súvislosti s medzinárodnými prepravami a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa považujú za údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zmluvného alebo právneho účelu.

Keď zákazník súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov dopravcu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok a sú k dispozícii na webovej adrese: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, výslovne umožňuje dopravcovi spracovávať svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, e-mail …) v súvislosti s účelom zaistenia služieb prepravy alebo dosiahnutia účelu uzavretej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dopravcu, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke.

Dopravca bude uchovávať všetky osobné údaje zákazníka/cestujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi spojenými s ochranou osobných údajov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 68

Zmluva o preprave na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je formulovaná a bude posudzovaná podľa právnych predpisov v krajine sídla dopravcov. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG z 11. apríla 1980) sa nevzťahuje na zmluvu o preprave.

Strany sa budú usilovať o vzájomné vyriešenie akýchkoľvek sporov.

Ak to nie je možné, strany súhlasia, že miestny súd v sídle dopravcu je príslušný v prípade akéhokoľvek súdneho konania.

Ak sa viacerí dopravcovia podieľali na preprave cestujúceho, cestujúci/zákazník alebo iná oprávnená strana môže podať žalobu len proti dopravcovi, ktorý zabezpečoval prepravu v čase vzniku nároku, pokiaľ prvý dopravca výslovne nepotvrdí zodpovednosť za celú prepravu.

Ak existuje konflikt/rozdiely medzi rôznymi jazykovými verziami všeobecných obchodných podmienok dopravcu, prednosť má slovinská jazyková verzia.

Dopravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky a zverejniť ich na adrese www.nomago.si.

Tieto všeobecné podmienky prepravy sú platné od 20.5.2019. Sú uverejnené na https://nomago.si a na predajných miestach dopravcu.

Ljubljana, 1.7.2019

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, CEO

Marjan Beltram, výkonný riaditeľ pre cestovný ruch a služby mobility

Miha Tavčar, výkonný finančný riaditeľ